ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.Provak te 's-Gravenzande (kvk haaglanden nummer 27307640): De verhuurder van het vakantiehuis.
b. Vakantiehuis: de door Chaletermelo.nl aangeboden vakantiewoning gelegen aan de Kawoepersteeg 40-38, 3851 LG te Ermelo.
c. Huurder: degene die het Vakantiehuis huurt of wenst te gaan huren.
d. Medehuurder: degene die samen met Huurder in het Vakantiehuis verblijft.
e. Beheerder: degene die namens de Verhuurder van het Vakantiehuis taken van beheer waarneemt.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Chaletermelo.nl en in het bijzonder op alle overeenkomsten die via bemiddeling door Chaletermelo.nl tot stand zijn gekomen. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Chaletermelo.nl schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

3. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

3.1 Aanbiedingen van Chaletermelo.nl zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van acceptatie door Chaletermelo.nl, Verhuurder en/of Beheerder. Alle vermeldingen op de website van Chaletermelo.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn gedaan, steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Chaletermelo.nl is niet aan fouten en omissies op haar website en in eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden.

3.2 Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het Vakantiehuis door Chaletermelo.nl op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief 6% omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering. Bijkomende kosten, waaronder begrepen energiekosten, schoonmaakkosten, reserveringskosten en plaatselijke door of vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

4. Reservering

4.1 Chaletermelo.nl neemt alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

4.2 Als Chaletermelo.nl de reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder binnen veertien dagen een reserveringsbevestiging  per e-mail.

4.3 Is Huurder binnen veertien dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging of afwijzing dan dient de Huurder onverwijld contact op te nemen met Chaletermelo.nl.  

4.4 Tussen de Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Chaletermelo.nl de reserveringsbevestiging aan de Huurder heeft verzonden.

4.5 In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen zeven dagen na ontvangst aan Chaletermelo.nl te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de reservering te beroepen.

4.6 Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Chaletermelo.nl en Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzigingen van de Huurder accepteert, kan Chaletermelo.nl de Huurder wijzigingskosten in rekening brengen.

4.7 De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder betreft de huur van één vakantiehuis, dat naar zijn aard van korte duur is.

4.8 Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering worden opgegeven aan Chaletermelo.nl. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.

4.9 Chaletermelo.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

5. Betaling en verdere afwikkeling

5.1 Betalingen door Huurder mogen enkel worden verricht aan Chaletermelo.nl. Het is Huurder niet toegestaan rechtstreeks betalingen aan Verhuurder of Beheerder te doen, tenzij Chaletermelo.nl daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

5.2 Huurder dient binnen tien dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling te doen van 20% van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige reserveringskosten. Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

5.3 Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan zes weken, dan dient het hele bedrag ineens bij de reservering te worden voldaan.

5.4 Betaling kan per bankoverschrijving. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Chaletermelo.nl./ Provak

5.5 Op verlangen van Chaletermelo.nl dient de Huurder aan Chaletermelo.nl een bewijs van betaling te overleggen.

6. Borgsom

6.1 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Verhuurder of de Beheerder van het Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.

6.2 Na afloop van het verblijf in het Vakantiehuis worden de kosten van energieverbruik, bedlinnen, de eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventuele andere bijkomende kosten afgerekend, voor zover deze niet al vooraf waren betaald. Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het Vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend.

6.3 Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Verhuurder of Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Verhuurder of Beheerder geretourneerd per bank of giro.

7. Annulering door Huurder

7.1 Een annulering dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan Chaletermelo.nl. Hiervoor gelden de volgende regels:
- bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
- bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
7.2 In alle gevallen blijven bij annulering de reserveringskosten verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Chaletermelo.nl treedt uitsluitend op als bemiddelaar namens de Verhuurder en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, indien de Verhuurder in gebreke zou blijven in de nakoming van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen, ondanks de grote zorg die aan elk Vakantiehuis wordt besteed.

8.2 Chaletermelo.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan Huurder, diens Medehuurder(s) en/of eigendommen.

8.3 De Verhuurder behoudt zich steeds het recht de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden. Indien op initiatief van de Verhuurder een huurcontract wordt geannuleerd, is Chaletermelo.nl daarvoor op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan Chaletermelo.nl betaalde bedrag plaatsvinden.

8.4 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het Vakantiehuis, inventaris en/of meubilair daaronder begrepen, die tijdens de huurperiode is ontstaan, door Huurder en/of Medehuurder(s) en/of door derden die door of namens Huurder en/of Medehuurder(s) in of om het Vakantiehuis zijn toegelaten. Schade wordt voor rekening van de Huurder hersteld.

8.5 Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 8.4 hoofdelijk aansprakelijk. Chaletermelo.nl is gerechtigd namens Verhuurder vergoeding van schade te vorderen, onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder daartoe.

8.6 Chaletermelo.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in door haar namens Verhuurder gedane aanbiedingen of verzonden reserveringsbevestigingen. Van Verhuurder en Chaletermelo.nl kan geen nakoming of schadevergoeding worden gevorderd in het geval onjuistheden of onvolkomenheden in een aanbieding of reserveringsbevestiging zijn vermeld die het gevolg zijn van een kennelijke vergissing.

8.7 Chaletermelo.nl is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de door Huurder betaalde huursom.

9. Verblijf

9.1 Huurder ontvangt van Chaletermelo.nl na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de gegevens van Verhuurder of Beheerder. Huurder maakt met Verhuurder of Beheerder afspraken over plaats en tijdstip van het afhalen van de sleutels. Tenzij anders overeengekomen met de Verhuurder of Beheerder dient het Vakantiehuis op de vertrekdag vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten.  

9.2 Het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Verhuurder of Beheerder het recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 35,00 per extra persoon per dag in rekening te brengen.

9.3 Het meebrengen van huisdieren is zonder toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de Verhuurder of Beheerder het recht de Huurder en/of Medehuurder(s) de verdere toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.

9.4 Voor linnengoed zoals lakens, dekbedovertrekken, slopen. thee- en handdoeken, enz. dient de Huurder zelf zorg te dragen. Linnengoed is tegen een meerprijs te huur. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het Vakantiehuis vermeld. Dekbedden en kussens zijn standaard in de woning aanwezig.

9.5 Op de dag van vertrek dient het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:

a. alles schoon afgewassen,
b. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,
c. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,
d. dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,
e. koelkast leeg en schoon,
f. alle etenswaren verwijderd.
g. de vloer aangeveegd.

9.7 Bij het Vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

9.8 Niet alle in de beschrijving van het Vakantiehuis op de website van Chaletermelo.nl vermelde activiteiten, winkels en/of attracties,  zijn het hele jaar geopend. Raadpleeg hiervoor de webpagina’s van de betrokken instanties. Klik hiervoor op de links op de pagina: omgeving en attracties. Noch Chaletermelo.nl, noch de Verhuurder is aansprakelijk in het geval voorzieningen om welke reden dan ook tijdens de huurperiode niet toegankelijk zijn.

9.9 Gebruik van de in art. 9.8 bedoelde voorzieningen zijn op eigen risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden. Door omstandigheden kunnen voorzieningen uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn.

9.10 Het is mogelijk dat er in de buurt van het Vakantiehuis wegopbrekingen of onderhoudsactiviteiten plaatsvinden. Chaletermelo.nl streeft ernaar Huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Huurder kan evenwel geen aanspraak maken op enige restitutie van Chaletermelo.nl of van Verhuurder. Ook voor eventuele geluidsoverlast, hoe gering ook, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.

10. Klachten

10.1 Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in en/of de schoonmaak van het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Verhuurder of Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek en het Vakantiehuis schoonmaken.

10.2 Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

10.3 Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Verhuurder en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen. 

11. Slotbepaling

11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Verhuurder, Huurder en Chaletermelo.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de in art. 11.1 genoemde rechtsverhoudingen of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.

11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van Chaletermelo.nl wordt gebracht.